Slutbrugerlicensaftale

BEMÆRKNING TIL BRUGER: Læs denne aftale grundigt. Ved at benytte softwaren eller nogen del deraf accepterer du alle aftalens vilkår og betingelser, herunder i særdeleshed begrænsninger i: brugen som beskrevet i afsnit 2; overdragelighed som beskrevet i afsnit 4; garanti som beskrevet i afsnit 6 og 7; ansvar som beskrevet i afsnit 8 og specifikke undtagelser som beskrevet i afsnit 14. Du erklærer, at denne aftale har samme retskraft som enhver anden forhandlet aftale, der underskrives af dig. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne aftale, må du ikke benytte denne software. Hvis du har modtaget softwaren på et fysisk medium (f.eks. Cd) uden mulighed for først af læse denne licens, og du ikke accepterer denne aftale, skal du uden yderligere varsel strakt tilintetgøre eller på anden måde fjerne de filer der rummer den leverede software.

1. DEFINITIONER
Med "software" menes (a) det fulde indhold af filerne, disketter, cd-rom'er eller andre medier omfattet af denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, (i) computer-information eller software fra adgangforalle.dk eller andre firmaer, (ii) digitale billeder, professionelle fotografier, clip art, lyde eller andet kunstnerisk arbejde ("Stock Files"), (iii) tilhørende skriftlig dokumentation eller filer samt (iv) skrifttyper og (b) opgraderinger, redigerede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af software, leveret af adgangforalle.dk (fælles "Opdateringer").

"Brug" vil sige at have adgang til, installere, hente fra Internettet, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge softwaren i henhold til dokumentationen.

"Tilladt antal" betyder en (1), med mindre andet er angivet i en gyldig licens (f.eks. volumenlicens), der er meddelt af adgangforalle.dk.

"Computer" betyder et elektronisk apparat, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form og kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner.

"adgangforalle.dk" ejes af It- og Telestyrelsen og driftes og supporteres af efaktum Aps.

Softwaren og alle medfølgende rettigheder tilhører It- og Telestyrelsen

2. SOFTWARELICENS
Så længe du overholder betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen"), meddeler adgangforalle.dk dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren til de formål, der er beskrevet i dokumentationen. Visse dele af det tredjepartsmateriale, der følger med softwaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, som typisk er anført i en "Read Me"-fil, der er placeret i forbindelse med sådant materiale.

2.1. Generel brug
Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af softwaren på din kompatible computer, op til det tilladte antal computere.

2.2. Serverbrug
Du må ikke installere softwaren eller en kopi heraf på din filserver med det formål at downloade og installere softwaren på andre computere i dit interne netværk. Ligeledes må du ikke installere doftwaren eller en kopi heraf en filserver i dit interne netværk med det formål at bruge softwaren via kommandoer, data eller instruktioner (fx scripts) fra et ubegrænset antal af computere på dit interne netværk. Ingen anden netværksbrug er tilladt, herunder men ikke begrænset til brug af softwaren enten direkte eller via kommandoer, data eller instruktioner fra eller til en computer, der ikke udgør en del af dit interne netværk til Internet- eller 'web hosting'-tjenesteydelser eller af nogen anden bruger, der ikke har licens til at bruge denne kopi af softwaren i kraft af en gyldig licens fra adgangforalle.dk.

2.3. Sikkerhedskopi
Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes på nogen anden computer. Du er uberettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi.

2.4. Privat brug
Du er som primær bruger af den computer, som softwaren er installeret på, også berettiget til at installere softwaren på en af dine hjemmecomputere.

2.5. Stock Files
Med mindre andet er anført i de "Read-Me"-filer, der vedrører Stock Files, som kan anføre bestemte rettigheder og begrænsninger i henseende til sådant materiale, er du berettiget til at vise, ændre, reproducere og distribuere enhver del af de Stock Files, der følger med softwaren. Du må dog ikke distribuere Stock Files som sådanne, dvs. under forhold hvor Stock Files udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres. Stock Files må ikke anvendes til fremstilling af injurierende, ærekrænkende, svigagtigt, uanstændigt, obskønt eller pornografisk materiale eller nogen anden form for materiale, der krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller på nogen anden ulovlig måde. Du er uberettiget til at gøre krav gældende til varemærkerettigheder i henseende til Stock Files eller til værker, der skabes på grundlag deraf.

2.7
Hvis softwaren indeholder adgangforalle.dk fjernbetjeningssoftware, (i) må du tilpasse installationsprogrammet til denne software i henhold til begrænsningerne, som er angivet på www.adgangforalle.dk (f.eks. installation af yderligere plug-in- og hjælp-filer); du må dog ikke på anden måde ændre eller tilpasse installationsprogrammet eller oprette et nyt installationsprogram til softwaren, (ii) softwaren gives i licens og distribueres af adgangfroalle.dk udelukkende med henblik på oplæsning af markerbar tekst på hjemmesider.

3. OPHAVSRET
Ophavs- og ejendomsretten til softwaren og alle kopier, som adgangforalle.dk giver dig ret til at lave, tilhører It- og Telestyrelsen. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifulde og fortrolige oplysninger tilhørende It- og Telestyrelsen. Softwaren er beskyttet af ophavsretlovgiving, herunder uden begrænsning den i Danmark gældende ophavsretlige lovgivning, internationale traktatbestemmelser samt al relevant lovgivning i de lande, hvor den anvendes. Du er uberettiget til at kopiere softwaren undtaget som anført i afsnit 2 ("Softwarelicens"). Alle kopier, som du har tilladelse til at lave i medfør af denne aftale, skal indeholde de ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser, der vises på eller i softwaren. Du erklærer dig derved indforstået med ikke at modificere, tilpasse eller oversætte softwaren. Du erklærer dig endvidere indforstået med ikke at foretage reverse engineering, dekompilering, disassembling eller på anden vis forsøge at afsløre softwarens kildekode undtaget i det omfang, du udtrykkelig er berettiget til at dekompilere i henhold til gældende ret, det er vigtigt at gøre dette for at sikre softwarens funktion i forbindelse med et andet softwareprogram, og du først har anmodet adgangforalle.dk om at give de oplysninger, der er nødvendige for at opnå en sådan funktion og adgangfroalle.dk ikke har stillet sådanne oplysninger til rådighed. Adgangforalle.dk har ret til at stille rimelige betingelser og kræve et rimeligt gebyr, før sådanne oplysninger gives. Alle oplysninger, som gives af adgangforalle.dk, eller opnås af dig som tilladt i medfør heraf, må alene anvendes af dig til det heri beskrevne formål og må ikke bringes til tredjemands kendskab eller anvendes til at fremstille software, som i al væsentlighed svarer til den oprindelige software. Anmodninger om oplysninger skal stiles til It- og Telestyrelsen. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med anerkendt varemærkepraksis, herunder identificering af varemærkeejernes navne. Varemærker må kun anvendes til at identificere udskrevet materiale fremstillet ved hjælp af softwaren og sådan brug af ethvert varemærke giver dig ingen ejendomsret til det pågældende varemærke. Med undtagelse af de udtrykkelige bestemmelser ovenfor giver denne aftale dig ingen ophavsret til softwaren.

4. OVERDRAGELSE
Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller bemyndige kopiering af hele eller dele af softwaren til en anden brugers computer undtagen i det omfang, det måtte være udtrykkeligt tilladt heri. Ligeledes er du uberettiget til at overdrage uddannelseskopier, 'pre-release'- og 'not for resale'-kopier af softwaren.

5. SOFTWARE TIL FLERE OPERATIVSYSTEMER / FLERSPROGET SOFTWARE / SOFTWARE PÅ FLERE MEDIER / FLERE KOPIER/ 'BUNDLED' SOFTWARE / OPDATERINGER
Hvis softwaren understøtter flere operativsystemer eller sprog, hvis du modtager softwaren på flere medier, hvis du på anden vis modtager flere kopier af softwaren eller hvis du modtager softwaren 'bundled' med andet software, må det samlede antal computere, som alle versioner af softwaren installeres på, ikke overstige det tilladte antal. Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller overdrage versioner eller kopier af software, du ikke bruger. Hvis softwaren er en opdatering af en tidligere version af softwaren, skal du have en gyldig licens til en sådan tidligere version for at bruge opdateringen. Du er berettiget til fortsat at bruge den tidligere version af softwaren på din computer, efter du modtager opdateringen for at lette overgangen til brugen af opdateringen under forudsætning af, at: opdateringen og den tidligere version er installeret på samme computer; den tidligere version eller kopier deraf ikke er overdraget til en anden person eller overført til en anden computer, med mindre alle kopier af opdateringen ligeledes overdrages til en sådan person eller overføres til en sådan computer; og du accepterer, at alle forpligtelser, som adgangforalle.dk måtte have med hensyn til supportering af den tidligere version af softwaren, kan bortfalde, når opdateringen er til rådighed.

6. INGEN GARANTI
Softwaren leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og adgangfroalle.dk giver ingen garanti for dens brug eller funktion. Adgangforalle.dk eller konsortiets leverandører garanterer ikke og kan ikke garantere for funktionaliteten eller de resultater, du kan opnå ved at bruge softwaren. Bortset fra ovenstående begrænsede garanti, og i henseende til nogen garanti, betingelse, anbringende eller vilkår i det omfang, samme ikke kan eller ikke må fraviges eller begrænses i henhold til gældende ret i dit retsområde, afgiver og fremsætter adgangforalle.dk og dette konsortiums leverandører ingen garantier, betingelser, anbringender eller vilkår (udtrykkelige eller stiltiende, som følge af lov, sædvaneret, ret, sædvane, skik eller på anden vis) i henseende til noget andet forhold, herunder uden begrænsning ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, salgbarhed, integrering, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

7. ANDRE BETINGELSER FOR 'PRE-RELEASE'-PRODUKTET
Hvis produktet, du har modtaget med denne licens, er beta-software ('pre-release'-software), gælder følgende afsnit. I det omfang bestemmelserne i nærværende afsnit kommer i konflikt med vilkårene eller bestemmelserne i denne aftale, skal dette afsnit gå forud for sådanne vilkår og bestemmelser, hvad angår 'pre-release'-software, men kun i det omfang det er nødvendigt for at løse konflikten. Du accepterer, at denne software er en 'pre-release'-version og ikke repræsenterer det endelige produkt fra adgangfroalle.dk. Den kan indeholde fejl og andre problemer, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. 'Pre-release'-softwaren leveres derfor 'SOM DEN ER OG FOREFINDES', og adgangfroalle.dk fraskriver sig ethvert ansvar. Hvor erstatningsansvaret ikke kan udelukkes for 'pre-release'-software, men kan være begrænset, er adgangforalle.dk ansvar og konsortiets leverandørers ansvar begrænset til femhundrede kroner (DKK. 500) i alt. Du accepterer, at adgangforalle.dk ikke har givet tilsagn om eller garanteret, at 'pre-release'-software annonceres eller gøres tilgængelig i fremtiden, at adgangforalle.dk ikke har nogen udtrykkelige eller stiltiende forpligtelser over for dig til at annoncere eller introducere 'pre-release'-softwaren, og at adgangforalle.dk ikke introducerer et produkt, der ligner eller er kompatibelt med 'pre-release'-softwaren. Du accepterer, at enhver forskning og produktudvikling, som du udfører i forbindelse med 'pre-release'-softwaren eller produkter knyttet til 'pre-release'-softwaren, er på eget ansvar. Så længe denne aftale er gældende, skal du, hvis det anmodes af adgangforalle.dk, melde tilbage vedrørende testning og brug af 'pre-release'-software, herunder fejlrapporter. Hvis du har modtaget 'pre-release'-softwaren i overensstemmelse med en separat skriflig aftale, fra adgangforalle.dk, er brugen af softwaren underlagt en sådan aftale. Du accepterer og bekræfter, at du ikke må og ikke vil give 'pre-release'-software i underlicens, bortlease, udlåne, udleje eller overdrage 'pre-release'-software. Ved modtagelse af en senere ikke endelig version af 'pre-release'-softwaren eller en offentlig tilgængelig version af softwaren, enten som et stand-alone produkt eller som en del af et større produkt, accepterer du at returnere eller ødelægge alle tidligere versioner af 'pre-release'-softwaren, som du har modtaget fra adgangforalle.dk, og at holde dig til vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale for alle senere versioner af 'pre-release'-softwaren. Desuagtet det foranstående accepterer du, at returnere eller ødelægge alle versioner af 'pre-release'-softwaren, som ikke er endelige, inden tredive (30) dage fra testafslutning af softwaren, hvis denne dato ligger før datoen for adgangfroalle.dk’s første forsendelse af softwareversionen til erhvervsbrug.

8. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
I intet tilfælde er adgangforalle.dk eller konsortiets leverandører erstatningsansvarlige over for dig for nogen skader, krav eller omkostninger uanset disses art eller noget kausalt tab, indirekte tab eller følgetab, skadeserstatning med strafelement eller særlig skadeserstatning, eller for tabt arbjedsfortjeneste eller mistet opsparing, desuagtet at en repræsentant fra adgangforalle.dk måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, skaderserstatninger, krav eller omkostninger eller for noget krav fra tredjemand. Ovenstående begrænsninger og fraskrivelser finder anvendelse i det omfang, gældende ret i dit retsområde tillader det. Den samlede hæftelse for adgangfroalle.dk og for konsortiets leverandører i medfør af eller i forbindelse med denne aftale, uanset om det drejer sig om kontraktmæssigt erstatningsansvar eller erstatningsretligt ansvar uden for kontrakt (i begge tilfælde omfattende uden begrænsning uagtsomhed) eller på anden vis, er begrænset til det beløb, som måtte være betalt for softwaren. Intet i denne aftale begrænser adgangforalle.dk ’s ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af adgangforalle.dk’s uagtsomhed eller svig. Adgangforalle.dk optræder på vegne af sine leverandører i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som anført i denne aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål.

9. EKSPORTREGLER
Du accepterer, at Softwaren ikke bliver sendt, overført eller eksporteret til noget land eller på nogen måde brugt på en måde, som er forbudt ved Dansk Lov eller anden eksportlovgivning, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet "Eksportlovgivningen"). Såfremt softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerede emner i medfør af eksportlovgivning, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud og at det ikke er dig i medfør af eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage softwaren. Alle rettigheder til brug af softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår.

10. LOVVALG
Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende dansk lov.

11. GENERELLE BESTEMMELSER
Hvis der er dele af denne aftale, som er ugyldige og ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af aftalens status, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af adgangforalle.dk dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få opdateringer givet i licens fra adgangforalle.dk med yderligere eller ændrede vilkår. Denne aftale udgør den samlede aftale mellem adgangforelle.dk og dig i henseende til softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende softwaren.