Underretning om indsamling af personoplysninger i forbindelse med brug af adgangforalle.dk

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler dine personoplysninger.

Du kan læse forordningen her: Databeskyttelsesforordningen (nyt vindue)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34051178
Telefonnummer: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk

1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Finansministeriets behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i databeskyttelseslovgivningen. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at vedlægge dit CPR-nummer.

Digitaliseringsstyrelsen,
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail: dpo@digst.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende tidsrum: 

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du skal være opmærksom på, at der findes undtagelser til disse rettigheder. Du vil derfor ikke altid kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen som offentlig myndighed i flere tilfælde behandler personoplysninger, som led i sin myndighedsudøvelse.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.